POLITIKA KVALITY

Certifikát ISO 9001

ITIV ISO 9001

Firma GES-ELECTRONICS úspěšně zakončila počátkem roku 2001 zavádění systému kvality. Společnost I.T.I. (TÜV Austria Group) udělila GES-ELECTRONICS certifikát, který prokazuje splnění podmínek nejnovější normy řady ISO a to ISO 9001.

V roce 2010 proběhla úspěsně recertifikace dle nových specifikací. Certifikace ČSN EN ISO 9001:2009 zaručuje průběh činností naší společnosti podle pravidel politiky kvality a je garancí stability, kvality a spolehlivosti námi poskytovaných služeb.

Splněním požadavků této normy zaručuje GES-ELECTRONICS kvalitu ve svých dvou hlavních oborech činnosti. Těmi jsou velkoobchod elektronickými komponenty a montážní práce v telekomunikacích. GES-ELECTRONICS klade velký důraz nejen na kvalitu služeb a dodávek zboží, ale rovněž na celkový systém řízení firmy a především pak na péči o zákazníka, která se stala hlavním posláním GES-ELECTRONICS.

Politika kvality ISO 9001

Vedení společnosti GES-ELECTRONICS, a.s. přijalo odpovědnost za neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb a produktů s cílem maximálního uspokojení potřeb a očekávání stávajících i nových zákazníků v oboru prodeje elektronických součástek i v oboru projektování, montáže, výstavby a servisu telekomunikačních infrastruktur.

Tato Politika kvality, kterou pro období roku 2010 až 2013 projednalo a schválilo vedení společnosti, bude naplňována prostřednictvím následujících strategických cílů pro obor kvality:

 • rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností,
 • rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních služeb na základě jejich hodnocení a podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců,
 • zajistit a podpořit plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti a dodržování zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení kvality a zavazuje se:
  •   vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky kvality,
  •   podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů.

K podpoře této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje:

 • politiku kvality ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů,
 • vytvářet podmínky ke splnění cílů všem pracovníkům společnosti,
 • pravidelně kontrolovat plnění opatření a úkolů vedoucích k dosažení těchto cílů v souladu s platnou legislativou ČR i směrnic EU, v případě neplnění vydávat opatření k nápravě,
 • plánovat a zajišťovat nezbytné zdroje personální i finanční pro splnění cílů,
 • vytvářet předpoklady pro rozšiřování pracovního kolektivu o kvalifikované a odborné pracovníky.

Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:

 • maximální využití veškerých znalostí, schopností a možností k tomu, aby požadavky a potřeby svých zákazníků a partnerů plnili způsobem pro obě strany co nejvýhodnějším a přitom dodržovat všechna zásadní pravidla chování společnosti,
 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality,
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce,
 • přímé podílení se na zdokonalování systému kvality vyhledáváním námětů ke zlepšení vlastní práce i činnosti ostatních útvarů společnosti.

Vedení společnosti GES-ELECTRONICS, a.s., 1. ledna 2010.