Obchodní podmínky GES-ELECTRONICS, a.s.

VOP v PDF

1. Základní ustanovení, definice pojmů

 1. Společnost GES-ELECTRONICS, a.s. (IČ:40524752, DIČ:CZ40524752) se sídlem v Plzni, Studentská 55a, PSČ: 323 00 (dále jen „prodávající“) dodává svým zákazníkům (dále jen „kupující“) zboží v rozsahu platného katalogu, dále dle nabídky, zveřejněné na internetu www.ges.cz/ a stránkách souvisejících a podle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných v rámci obchodního jednání. Aktuální informace o možnostech dodávek zboží od průmyslových dodavatelů z nabídky prodávajícího nebo informace o dodávkách prací a služeb jsou poskytovány na vyžádání.
 2. Ostatní kontaktní adresy a informace o prodávajícím, zejména pak adresy prodejen jsou uvedeny na www.ges.cz/kontakty/
 3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi společností GES-ELECTRONICS, a.s. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce www.ges.cz (dále jen „e-shop“).
 4. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Definice spotřebitele a podnikatele je dána platnou právní úpravou. Právní vztahy těmito podmínkami nebo kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně některých zákonů.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy

2. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může objednávat zboží on-line prostřednictvím e-shopu. U zásilkové služby je kupující oprávněn provádět objednávky e-mailem na adresu ges@ges.cz nebo písemně (poštou, faxem). Objednávky do výše 5.000,- Kč včetně DPH pro dodání zásilkovou službou jsou přijímány i telefonicky prostřednictvím zákaznické linky tel. 377 373 111. Fotografie produktů zveřejněné na e-shopu jsou pouze ilustrativní.
 2. Nabídka prodávajícího zveřejněná v e-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy pro kupujícího. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením potvrzení objednávky kupujícího (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou v jeho objednávce. Kupní smlouva je uzavřena v českém nebo anglickém jazyce, zásadně dle podle požadavků kupujícího. Ukončením a odesláním objednávky kupující přistupuje na znění těchto VOP a vyjadřuje s nimi souhlas.
 3. O obdržení objednávky prodávajícím je kupující obratem písemně nebo elektronicky informován. Každé objednávce, kterou prodávající potvrdí a uzavře tímto kupujícím smlouvu, je automaticky přiděleno evidenční číslo. Evidenční číslo objednávky je odlišné od čísla zákazníka.
 4. Kupující je povinen ve své objednávce přesně specifikovat typ a množství zboží z nabídky prodávajícího. Objednávka zboží s typovým označením, které neodpovídá standardní nabídce prodávajícího je přezkoumána prodávajícím a kupující je obratem vyrozuměn o tom, zda je možné realizovat kupní smlouvu či nikoliv. Zboží ze sortimentu chemických přípravků, které je na základě platné chemické legislativy označeno za nebezpečné chemické látky, podléhá přísným přepravním předpisům.
 5. Kupující, realizující nákup u zásilkové služby, je povinen při objednání zboží uvést přesnou kontaktní adresu pro zasílání korespondence a rovněž adresu pro příjem zboží. Podnikatel je dále povinen uvádět svůj přesný název, IČ, DIČ (zahraniční zákazník uvádí číslo registrace VAT), e-mail, telefonní a faxové číslo a bankovní spojení.
 6. Prodávající eviduje kupující (vyjma zákazníků v prodejnách) podle zákaznického čísla. Pro urychlení zpracování objednávky je vhodné zákaznické číslo uvádět.

3. Ceny zboží a platební podmínky

 1. Všechny ceny uváděné na e-shopu jsou aktuální a platné. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případného expedičního poplatku (přepravní náklady, balné, manipulace se zbožím) apod.
 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou reklamní kampaní. Vyhlášené a zveřejněné slevy jsou platné pouze do vyprodání zásob a nelze je kombinovat s jinými slevami. Studentská sleva na ISTC karty (ISIC, IYTC, ITIC, Scholar, Staff Card a Alive) je poskytována pouze na kamenných prodejnách.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodání zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Prodávající kupujícímu, spotřebiteli, zaručuje cenu zboží platnou v době odeslání jeho objednávky a uveřejněnou na www.ges.cz/ nebo ve speciálních nabídkách. Kupujícímu, jež při koupi zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaručuje prodávající cenu zboží sjednanou v písemné kupní smlouvě.
 5. Platbu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je možno provést některým z následujících způsobů:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího (seznam provozoven je uveden na www.ges.cz)
  • platební kartou v provozovně prodávajícího, platba nebude zaokrouhlena na celé koruny
  • v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (dobírka)
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího pod VS představujícím přidělené číslo objednávky
  • prostřednictvím platební karty, včetně platebního systému PayPal.
 6. Při úhradě zboží bezhotovostní platbou je kupující povinen uhradit fakturovanou částku v termínu splatnosti vystaveného vyúčtování (faktury). Běžná splatnost faktur je 14 dní od data vystavení, pokud není smluvně uvedeno jinak. Rozhodující je den připsání částky na účet prodávajícího. Při nedodržení termínu splatnosti kupní ceny zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu penále za pozdní platbu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada kupní ceny zboží může mít za následek mimo jiné zablokování dalších objednávek kupujícího, popř. znemožnění nákupu bez úhrady v hotovosti oproti předání zboží.
 7. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady.
 8. U nových a neprověřených kupujících, a v případě objednávky ze zahraničí, si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny předem, a to v plné výši. V takovém případě je vystavena zálohová faktura. Nedodržení termínu úhrady kupní ceny kupujícím zakládá právo prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

4. Přeprava a dodání zboží

 1. Termíny plnění objednávek ze strany prodávajícího jsou závislé na momentálním stavu skladových zásob. Prodávající si vyhrazuje změnu termínu dodání. Objednávka je připravena dle požadavků kupujícího, tj. postupně (děleně) nebo celá najednou (nedělená).
 2. Zboží dostupné na hlavním skladu prodávajícího je možno expedovat obratem, popř. při dělené expedici ihned po stažení dalších položek v objednávce dostupných z kamenných prodejen (3-5 dní). Zbývající zboží je pak doručeno v termínech dle objednávek u dodavatelů až do splnění celé objednávky. V případě dělené expedice nese přepravní náklady za třetí a každou další dodávku kupující. Všechny položky objednávek jsou evidovány až do doby jejich kompletního splnění.
 3. V případě, že je způsob doručení sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto druhem přepravy.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při předání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Zboží ze sortimentu chemických přípravků, které je na základě platné chemické legislativy označeno za nebezpečné chemické látky, podléhá přísným přepravním předpisům. Kupující, podnikatel s místem dodání na území ČR, má možnost zvolit si způsob přepravy speciální službou přepravní společnosti - DHL. Kupující, spotřebitel, má možnost pouze osobního odběru tohoto zboží na prodejnách prodávajícího.
 7. Kupující si mohou zboží objednané on-line pomocí e-shopu vyzvednout osobně na prodejnách prodávajícího. V tomto případě nehradí žádné náklady na přepravu.
 8. U zasílaných standardních objednávek není účtován expediční poplatek, tj. náklady na balení, přepravu ani pojistné, manipulaci se zbožím, pokud je celková cena objednávky (kupní cena objednaného zboží) vyšší než stanovený limit. Pro ČR činí limit jedné objednávky 5.000,- Kč, včetně DPH. Pokud cena objednávky kupujícího nepřekročí tuto částku (tzv. podlimitní objednávka), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu expediční poplatek (přepravní náklady, balné, manipulace se zbožím) dle zvoleného způsobu doručení, rozměrů, váhy zásilky a země dodání. Zboží je dodáváno smluvními expresními přepravci nebo poštou, vždy dle volby kupujícího.
 9. Nestandardní zásilky (obsahující zboží rozměrné, s nadměrnou hmotností, křehké nebo vyžadující zvláštní zacházení) jsou řešeny individuálně a výše expedičního poplatku je předem konzultována s kupujícím. Na tyto objednávky nelze uplatňovat limit 5.000,- Kč, prodávající si vyhrazuje účtovat expediční poplatek.
 10. Podrobné informace o cenách přepravy a dodacích podmínkách jsou uvedeny na www.ges.cz/cz/expedicni-poplatky
 11. Zboží je dodáváno bez jakýchkoliv celních formalit do všech členských zemí EU. U zboží s místem určení mimo země EU smluvně zajišťuje prodávající potřebné exportní celní formality, importní celní formality v požadované zemi dodání si kupující zajišťuje sám.

5. Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky)

 1. Spotřebitel:
 2. Při uzavření smlouvy na dálku (nikoli v prodejně prodávajícího) má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit prodávajícímu nepoužité zboží do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo od:
  a) převzetí zboží,

  b) převzetí poslední části dodávky zboží z jedné objednávky,

  c) převzetí první dodávky zboží, pokud má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně.
  Lhůty se počítají ode dne následujícího po uvedené události.

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  Odstoupení může být zasláno písemně na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky s využitím formuláře o odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na Odstoupení od smlouvy. Přijetí tohoto formuláře prodávající obratem potvrdí.

  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, zašle nebo předá kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (neurčil-li však kupující výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen výši kupní ceny vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 3. Podnikatel
 4. Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze oboustranně ze zákonných důvodů nebo podepsanou písemnou dohodou.

  V případě, že prodávající již prokazatelně zajistil zboží, určené ke splnění objednávky, ale dosud nedošlo k plnění kupujícímu, vyhrazuje si prodávající právo účtovat smluvní pokutu za zrušení objednávky ve výši minimálně 25% z celkové smluvní ceny bez DPH. V případě, že ze strany dodavatelů/výrobců dojde ke změně dodávaného sortimentu, cen nebo dodacích termínů, vyhrazuje si prodávající právo provést odpovídající úpravy i ve svých dodávkách.

6. Reklamace

Záruka za jakost a práva z vadného plnění se řídí platnou legislativou a Reklamačním řádem. Jako záruční list obvykle slouží prodejní doklad.

7. Ochrana osobních údajů

  Zpracování a ochrana osobních údajů kupujícího se řídí platnou legislativou, viz Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
 1. Kupující sdělením svých následujících osobních údajů prodávajícímu a učiněním objednávky zboží vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů, adresních, kontaktních či identifikačních např. jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 2. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je kupující prodávajícímu poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s prodávajícím, nebo které prodávající shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v případě oprávněného zájmu či k plnění zákonných povinností prodávajícího.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu atd.) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8. Ostatní ustanovení VOP

 1. Prodávající zásadně nedodává zboží pochybného původu, zboží druhé jakosti nebo zboží s prošlou záruční lhůtou. Na veškeré zboží podléhající zákonu 22/97 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě. Prodávající zajišťuje ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 Sb. Zpětný odběr zboží.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi prodávající a kupujícím spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 4. Pro případ soudního sporu vzniklého v souvislosti se vztahem prodávajícího a kupujícího vyplývajícím z podnikatelské činnosti, se přijetím těchto VOP ze strany kupujícího uzavírá dohoda ve smyslu ust. §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, o místní příslušnosti soudu I. stupně, a to soudu v okresu sídla prodávajícího. Kupující, který není spotřebitelem, odesláním objednávky, nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávky zboží, vyslovuje svůj souhlas s těmito VOP a přijímá dohodu o místní příslušnosti obecního soudu I. stupně v okresu sídla prodávajícího, registrovaného v obchodním rejstříku. Případné výhrady k těmto VOP je nutno uvést jasně, zřetelně a písemně před uskutečněním objednávky.
 5. Kupujícímu je možné doručovat písemnosti týkající se práv a povinností vyplývající z kupní smlouvy elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží.
 6. Prodávající plní povinnosti dodavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, s EU směrnicí 2002/96/EC o odpadech elektronického průmyslu a je zaevidován do kolektivního systému.

Tyto VOP jsou platné od 1.4.2019.